به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سرایان، در راستا افزایش توسعه آبزی پروری تعداد 20000 قطعه بچه ماهی گرمابی بین پرورش دهندگان  شهرستان سرایان توزیع گردید.