کاشت کلزاعلاوه برکنترل علفهای هرز،افزایش ماده آلی خاک، وافزایش عملکرد20درصدی گندم بعدازکلزامزایای بی شماردیگری دارد که کاشت آن کاملا مقرون به صرفه است.

بعدازآماده سازی زمین بذرکلزا بمیزان 5تا7 کیلوگرم درهکتارکاشته می شود وبلافاصله زمین آبیاری می گردد وتراکم بوته درمترمربع 40-50 بوته است.

بهترین زمان کاشت از15 شهریورتا 10مهرماه می باشد وتا شروع سرمای زمستانه بوته باید5تا6 برگی باشد تاسرمای زمستان به آن صدمه نزند لذا ازکشاورزانی که تمایل به کاشت کلزا دارند هرچه زودتراقدام به کاشت نموده ودرمراحل بعدی سمپاشی ودادن کود سرک رامدنظرداشته باشند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و راهنمایی لازم به مدیریت ومراکز جهادکشاورزی مراجعه نمایند.