به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سرایان، چهارمین جلسه ستاد توسعه گلخانه های شهرستان سرایان با حضور مدیر جهادکشاورزی، فرماندار شهرستان و اعضای ستاد دوشنبه مورخ 1398/09/11 در محل فرمانداری برگزار گردید. 

 مدیر جهادکشاورزی  شهرستان سرایان با اشاره به سهیمه 150 هکتاری جهت اجرای مجتمع گلخانه ای  و 3 هکتاری جهت اجرای مجتمع آبزی پروری در سطح شهرستان بر برنامه ریزی مناسب و هماهنگی لازم در این خصوص توسط اعضای ستاد تاکید کرد. 

در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده، مسائل و مشکلات در راستای انجام کار پرداخته شد و مقرر گردید به مدت یک هفته جانمایی محل های انتخابی جهت مطالعات به سشرکت شهرک ها ارسال گردد و همچنین در راستای توسعه گلخانه ها برنامه های آموزشی و ترویجی در اولویت قرار گیرد.