به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سرایان در تاریخ 1398/09/09 جهت ارزیابی از فعالیت های مدیرعامل صندوق های خرد اعتبارات زنان روستایی در راستای انتخاب نمونه ملی بازدید میدانی صورت گرفت. 

سرکار خانم عبدالهی، خانم کاظمی از کارشناتسان محترم ستاد ملی شناسایی و معرفی تولیدکنندگان بر تر بخش کشاورزی از دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری وزارتخانه و خانم میرزایی از ستاد سازمان از فعالیت های انجام شده بازدید به عمل آوردند و به ارزیابی دقیق فعالیت های مدیرعامل صندوق خرد اعتبارات زنان روستایی پرداختند.