به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سرایان، 26 راس دام سبک طعمه گرگ گردید.

در جریان این حادثه  تعداد 26 راس دام سبک تلف و 5 راس نیز زخمی گردیدند. میزان خسارت وارده به دامداران در این حادثه  1040 میلیون ریال گزارش گردید.

ناظر مقیم دام استان خراسان جنوبی، ارزیاب خسارت دام، کارشناس شعبه و رئیس اداره بهبود تولیدات دامی از نزدیک از محل حادثه بازدید نمودند و بر طبق گزارش نماینده بیمه تعداد 15 راس از تعداد دام تلف شده تحت پوشش بیمه قرار داشته که پس از ارزیابی نهایی و تایید کارشناسان به دامداران زیان دیده پرداخت خواهد گردید.