با گذشت کمتر از یک هفته از سفر وزیر جهاد کشاورزی به استان و سرایان، قول مهندس «حجتی» در زمینه حضور معاونان وزیر به منظور بررسی طرح ها و پروژه های آب و خاک عملی شد و مهندس «زارع» مشاور وزیر در امور آب و خاک به منظور بررسی طرح ها و پروژه های آب و خاک به سرایان سفر کرد و نشستی با مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و مدیران مرتبط استانی داشت.

مدیر جهاد کشاورزی سرایان در جلسه بررسی پروژه های آب و خاک این شهرستان که با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، با اشاره به این که در زمینه اجرای طرح تعادل بخشی، کنتورگذاری چاه موتورها انجام شده است، گفت: دشت هایی مانند دشت سرایان در ردیف های اعتباری باید به طور ویژه دیده شود و انتظار این است پروژه هایی مانند اجرای خطوط انتقال آب با لوله، سامانه های نوین آبیاری به ویژه طرح های آبیاری کم فشار در شهرستان، ردیف اعتباری آن تقویت شود تا با اجرای سامانه های نوین آبیاری، هدررفت آب به حداقل برسد و افزایش بهره وری و راندمان آب را داشته باشیم و این خود کمک بسیاری به کشاورزان منطقه می شود تا کمبود آب کمتر حس شود.


مهندس «سلیمانی» افزود: در حوزه آب و خاک جهاد کشاورزی، فعالیت های بسیار ارزشمندی در سرایان انجام شده و استقبال کشاورزان از سامانه های نوین آبیاری بسیار خوب بوده است.
 از مصوبه های این جلسه می توان به پیگیری اعتبارات از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های انتقال آب با لوله، سامانه های نوین آبیاری، آموزش بهره برداران و نظارت بر بهره برداری سامانه های نوین آبیاری اشاره کرد. همچنین در پایان از موتور پمپ اثنی عشر بقالی بازدید شد که در این موتور پمپ؛ 70 هکتار آبیاری کم فشار و دو هزار متر جاده دسترسی به مزارع اجرا شده است.