آدرس مرکز : شهرستان سرایان- شهر سه قلعه - بلوار امام رضا (ع) - روبروی حوزه مقاومت بسیج سپاه

آقای مهندس علی بیهقی

رئیس مرکز جهاد کشاورزی سه قلعه

تلفن مستقیم : 4100 289 0563

دورنگار : 4100 287 0563

 

شرح وظایف 

 

  • نظارت بر بررسی و مطالعات مربوط به تعیین منابع، ظرفیت ها، امکانات و تنگناهای مسائل کشاورزی، و توسعه روستایی حوزه فعالیت مرکز
  • نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی-ترویجی تولیدکنندگان و بهره برداران در زمینه های مختلف کشاورزی و ارائه رهنمودهای لازم
  • تهیه و تنظیم برنامه توسعه کشاورزی و روستایی منطقه  و ارائه آن به مراجع
  • ارتباط مستمر با بهره برداران، تشکل ها، نخبگان، مددکاران و سایر اقشار مرتبط با بخش کشاورزی
  • نظارت بر ارائه خدمات فنی کشاورزی به تولیدکنندگان و بهره برداران براساس برنامه های مصوب

 

ورود به صفحه اول مرکز