ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره مستقیم(داخلی)
 1 موسی سلیمانی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرایان 05632882501