• شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است .
  شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است .
 • پرتوی از امامت
  پرتوی از امامت

   

 • واگذاری واحد های مجتمع گلخانه ای
  واگذاری واحد های مجتمع گلخانه ای
 • پورتال روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی
  پورتال روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی
 • مراسم جشن دانش 1397
  مراسم جشن دانش 1397

  مراسم جشن دانش shg 1397

 • مراسم جشن دانش 1397
  مراسم جشن دانش 1397

  مراسم جشن دانش 1397

 

منوی اصلی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرایان

مهندس موسی سلیمانی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرایان

ورود به سایت

اوقات شرعی

زیارت آنلاین

Alatash.com , پخش زنده از حرمین شریفین!

 

ارتباط با مدیریت

آدرس:

سرایان خیابان جهاد کشاورزی

تلفن:

05632882500

05632882501

05632882990

05632882992

نمابر :

05632882502

سامانه پیام گیر :

10005628222500

 
 

مقالات

مقالات

 چکیده مقالات

نقدي بر كاربرد سوپر جاذب ها

مقاله مديريت آب در زراعت ديم ، چالش ها و اميدها 

اثرات خاکورزی متداول و بی خاکورزی بر عملکرد و کيفيت دانه و محتوای آب خاک مزارع گندم در شمال ايتاليا   

بهبود تولید گندم در دو منطقه دیم غرب آسیا و شمال آفریقا با استفاده از مدل شبیه سازی

اثر خاکورزی و کود نیتروژن بر نیمرخ فیزیولوژیکی میکروبی خاک تحت کشت گندم 

ارزیابی های راهکارهای استفاده مفید آب در گندم بهاره با مدل     CERES

روابط آب-نیتروژن برای رشد و تولید گندم در کشت دیرهنگام   

واکنش وزن دانه به حذف سنبلچه بعد از گلدهی در یک رقم قدیمی و جدید گندم در شرایط مدیترانه ای     

تاثیر کود نیتروژن بر حساسیت گندم به بیماری سپتوریای برگی 

اثرات تیمارهای آبیاری بر تعادل آب، عملکرد و کارایی مصرف آب گندم زمستانه در دشت های شمالی چین

واکنش پذیری وزن و تعداد دانه به دمای قبل از گرده افشانی در گندم، جو و تریتیکاله

الگوی بلندمدت عملکرد برای سیستم کشت گندم پی در پی در شمال یونان

تاثیر وضعیت فسفر قابل دسترس خاک بر روی فعالیت مایکورایزا بر روی گندم بهاره در آرژانتین

تنش گرما در گندم: تاثیر بر رشد و خصوصیات کیفی

تاثیر کوددهی گندم بر پویایی و تعادل نیتروژن در مناطق مرطوب آرژانتین

کاربرد مدل بهینه سازی برنامه ریزی آبیاری گندم در شمال چین

واکنش سه نوع گندم زمستانه به کاربرد بهاره علف کش های پس رویشی

تاثیر تاریخ کاشت، فاصله ردیف و کنترل مکانیکی علف هرز بر روی علف هرز و عملکرد گندم زمستانه ارگانیک

مطالعات اللوپاتیک گندم معمولی

مدل سازی اثر گیاه زراعی و علف هرز بر کارایی علف کش در گندم

رقابت و تولید در کشت مخلوط گندم و یولاف

تاثیرات مالچ و خاکورزی بر محیط فیزیکی خاک، رشد ریشه، جذب مواد و عملکرد گندم  و ذرت در شمال غربی هند

تغییر در مقاومت خاک و خصوصیات ریشه گندم در ارتباط با مدیریت خاک

راهبرد تلفیقی برای پیش بینی کیفیت تولیدات نهایی گندم

تاثیر آبیاری بر تعادل آب، عملکرد و کارایی مصرف آب در گندم زمستانه در دشت های شمالی چین

تاثیر آبیاری بارانی بر میکرواقلیم در مزارع گندم در شمال چین

مدلسازی سیستم کشت دوگانه گندم-ذرت در چین با استفاده از دو مدل رشد گیاه در RZWQM

تنش گرما در گندم: تاثیر بر رشد دانه و خصوصیات کیفی

تاثیر خاکورزی بر تولید محصول در تناوب گندم-ماشک در شرایط دیم مدیترانه ای

استفاده از زیرشکن در مزارع گندم تازه کاشته شده برای بهبود نفوذپذیری در خاک های یخ زده

جذب و پراکنش آرسنات در گیاه در دو رقم گندم زمستانه

تنظیم اسمزی 10 ژنوتیپ گندم در تنش خشکی

جذب و تعادل فسفر در توالی گندم-برنج

تاثیر عرض نوارهای شبدر و گندم بر عملکرد گندم در کشت مخلوط

کمی کردن توانایی تولید گندم زمستانه در دشت های شمالی چین

دانه بندی خاک و زیست توده میکروبی در سیستم کاشت بستر دائمی گندم-ذرت

اثرات آیش سبز بقولات بر مقدار آب خاک در زمان کاشت گندم و عملکرد گندم07/11/84

ارزیابی کلروفیل متر به عنوان ابزاری برای کود نیتروژن دهی در گندم زمستانه در شرایط مرطوب مدیترانه ای 30/10/84

مرحله رشدی گیاه، مدیریت کود و تلقیح قارچ مایکورایزا و جامعه باکتری های ریزوسفری در گندم دیم30/10/84

تاثیر خاکورزی کاهش یافته بر موجودات خاک و علف های هرز در کشت گندم زمستانه و ذرت در ژاپن  30/10/84

ارزیابی محیطی سطوح تراکم در تولید گندم با کاربرد تقویم رشد25/10/84

نمو فنولوژیکی و بیان مقاومت به یخ زدگی در گندم بهاره و پاییزه در شرایط مزرعه25/10/84

تاثیر فشار چرخ ماشین آلات بر واکنش های خاک و گیاه در مزرعه کشت گندم25/10/84

تاثیرات بلند مدت سیستم های کشت سویا-گندم بهاره بر جمعیت علف های هرز01/09/84

 شرکت گونه های فعال اکسیژن در مقاومت گندم به شته روسی01/09/84

رشد گیاهچه گندم و استفاده از ذخایر غذایی بذر تحت تاثیر خشکی و شوری 01/09/84

اثرات تنش اکسیداتیو ایجاد شده توسط پاراکوات بر روی گندم های وحشی و زراعی21/08/84

عملکرد و بهره وری آب گندم در یک محیط کوهستانی سرد: تاثیر کشت زودهنگام و آبیاری تکمیلی   09/08/84

تغییرات روزانه آنزیم رابیسکو در پاسخ به co2، دما و نیتروژن افزایش یافته در گندم30/07/84

تفسیر رابطه عملکرد گندم و روند تغییرات اقلیم در مکزیک 26/07/84

اثرات کود شیمیایی و کود دامی تازه و کمپوست بر روی رشد علف هرز و رقابت آن با گندم زمستانه در غرب کانادا   19/07/84

تاثیرات خاکورزی بر هم آوری خاک و تثبیت کربن و نیتروژن در خاک گندم11/07/84

استفاده از آب شور در آبیاری تکمیلی گندم و جو دیم03/07/84

استفاده از تكنيك ثبات غشاء سلولي براي بررسي تحمل به شوري در ارقام گندم 27/06/84

بهینه سازی مدیریت آبیاری گندم جهت کاهش از دست رفتن آب زیرزمینی در دشت های شمالی چین   22/06/84

معدني شدن نيتروژن توسط خاكورزي و جذب آن در گندم زمستانه در يك خاك لوم شني14/06/84

توانایی کمبود آب در افزایش میزان تنفس ریشه گندم حساس به خشکی09/06/84

اثر حاصلخيزي خاك و شدت تعرق بر روي عملكرد و جذب عناصر كادميوم و روي توسط گندم31/05/84

شبیه سازی واکنش تسهیم فتوسنتزی به عوامل محیطی طی رشد رویشی در گندم31/05/84

واکنش گندم زمستانه به کاربرد پاییزه علفکش های پس از جوانه زنی16/05/84

مدلسازی اثرات زنگ قهوه ای بر روی فتوسنتز بعد از گلدهی در گندم12/05/84

تنزل خاک زراعی و اثرات آن بر روی عملکرد گندم در یک خاک با ساختار ضعیف در زلاند نو

رویکرد حفظ آب برای بهبود تولید گندم         26/04/84

مدیریت بقایای گیاهی با کود سبز، کود اوره و خاکورزی در تناوب گندم- برنج   21/04/84

بهبود دفع Na+و مقاومت به شوری گندم در شرایط آب ایستادگی شور به وسیله توسعه ریشه های نابجا و آئرونشیم پوستی ریشه     15/04/84

اثرات تاخیر پیری گندم به وسیله علفکش ها بر روی غلظت و عملکرد گوگرد و نیتروژن دانه و نسبت آنها   06/04/84

شبیه سازی رشد گندم تحت تاثیر افزایش دما، افزایش کمبود آب و غنی سازی دی اکسید کربن 29/03/84

بهینه سازی برنامه آبیاری گندم زمستانه در چین      29/03/84

مدلسازي تاثيرات تغيير اقليم بر عملکرد گندم در انگليس : ارزيابي خطرات خشکي   15/03/84

اثر غنی سازی  دی اکسید کربن بر روی رشد و کارایی مصرف نور روزانه گندم در ارتباط با دما و مرحله رشدی           07/09/84

مواد آلی خاک و خصوصیات فیزیکی مربوط به آن در تناوب های گندم در مناطق مدیترانه ای      01/03/84

واکنش های متفاوت گندم به سیستم های مدیریت خاکورزی در مناطق نیمه خشک مراکش25/02/84

اجزاء عملکرد گندم تحت تنش درجه حرات بالا در طي رشد زايشي 18/02/84

مدیریت بقایای گیاهی، خاکورزی و تناوب گیاهان برای گندم در مناطق نیمه مرطوب گرمسیری 18/02/84 

پیش بینی اثرات باران زمستانه بر روی پویایی نیتروژن در تناوب گندم با بقولات پوششی یا آیش از روی مدل   11/02/84                     

اثرات فاصله ردیف و کود مایع آلی بر روی گندم زمستانه مستقیم کاشته شده در سیستم کشاورزی آلی

اثر تنش فتواکسیداتیو ناشی از پاراکوات در دو رقم گندم با تحمل متفاوت به تنش آبی
تجزیه و تحلیل شبیه سازی برتری نسبی جو و گندم در آب و هوای مدیترانه ای جنوبی

تجزیه و تحلیل تحمل به شوری در ارقام گندم دوروم

اثرات آبیاری قبل از کاشت و کود فسفره بر روی مصرف آب و عملکرد گندم بهاره در شرایط نیمه خشک

اثرات افزودن مواد آلی، نیتروژن و سوزاندن بقایای گیاهی بر روی خصوصیات زیستی، فیزیکی و نفوذ آب در یک خاک سیلت لومی شدیدا خاکورزی شده

اثر برنامه آبیاری و روشهای کاشت بر روی شیوع بیماری سفیدک سطحی و عملکرد گندم در شمال غربی هند

تجزیه و تحلیل آماری عملکرد گندم تحت شرایط خشکی

***توانایی رقابت ارقام گندم با یولاف وحشی با توجه به کاربرد کود نیتروژن***
**اثر كودهاي ارگانيك و غير ارگانيك، تعداد دفعات آبياري و بكارگيري مالچ بر مديريت گندم در مناطق گرم**

اثر تنش گرمایی بر روی مقدار نشاسته دانه گونه های گندم دیپلویید، تتراپلویید و هگزاپلویید

مقاومت ذخایر ژنتیکی گندم زمستانه اروپا به زنگ برگ
 ارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپهای گندم بوسیله پارامترهای مختلف
رشد ریشه، رشد ساقه و عملکرد گندم نان و دوروم در جنوب استرالیا
اثرات طولانی مدت مدیریت کاه و کلش بر روی عملکرد گندم در خاکهای رسی و لوم رسی سیلتی انگلیس
اثرات تاریخ کاشت و مقادیر کود نیتروژن بر روی تسهیم ماده خشک و نیتروژن در گندم نان و دوروم 
 پرایمینگ بذر گندم زمستانه برای جوانه زنی،خروج گیاهچه و عملکرد
عکس العمل گندم به قارچهای مایکورایزای حباب چنگکی و تنش خشکی در شرایط مزرعه
کاربرد علفکش های غیر انتخابی برای تسریع رسیدگی فیزیولوژیکی و برداشت گندم  
تاثیر وضعیت آب،خاک و کمبود فشار بخار هوا بر روی تبادل گازی گندم زمستانه در مزرعه
تاثیر خاکورزی و کود نیتروژنه بر روی عملکرد دانه و نیتروژن خاک در سیستم گندم بهاره-آیش

کارگاه آموزشی کشاورزی حفاظتی و پایداری تولید

 تهران- شهریور ماه 90

سخنرانی دکتر کنت دین سایری

فایل 1: اسلاید های شماره 1-47

فایل 2: اسلایدهای شماره 48-87

سخنرانی مدیران دو استان برگزیده کشور در امر اجرای طرح کشاورزی حفاظتی

1- خراسان رضوی (فایل)

2- مرکزی (فایل)

 
 

اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال


اطلاعیه های حفظ نباتات

پیوندها

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_counterامروز7
mod_vvisit_counterدیروز112
mod_vvisit_counterاین هفته652
mod_vvisit_counterهفته گذشته618
mod_vvisit_counterاین ماه1948
mod_vvisit_counterماه گذشته4163
mod_vvisit_counterکل بازدیدها475801

در 20 دقیقه گذشته : 3
آی پی شما : 54.81.195.140
,
امروز : 20 ژولای 2018

حاضرین در سایت

35  مهمان و 0 عضو حاضر هستند

حدیث روز

پيامبر خدا(ص) فرمود: بدانيد كه اجابت دعا، زير گنبد حرم او و شفاء در تربت او، و امامان عليهم السلام از فرزندان اوست.‏

 

 

 
 

این سایت متعلق به مدیریت جهاد کشاورزی سرایان بوده و مطالب موجود در سایت صرفا جنبه اطلاع رسانی دارد.